Back to top

Algemene voorwaarden Tank-Scan-Cash actie

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Tank-Scan-Cash" van TinQ Nederland B.V., gevestigd te Harderwijk, KvK-nummer 04017696, hierna te noemen TinQ Nederland B.V. Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van TinQ4U.

Deelname 

 1. Deelname aan de actie vindt plaats op de door TinQ Nederland B.V. aangegeven wijze.
 2. Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 3. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland, België en Duitsland, uitgezonderd de hierna te noemen personen. 
 4. Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. 
 5. Medewerkers van alle ENVIEM bedrijven mogen deelnemen aan deze actie uitgezonderd deelname competitie voor de hoofdprijs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
 6. De deelname aan deze actie is gratis. TinQ Nederland B.V. brengt geen communicatiekosten in rekening.
 7. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze 

 1. Deelnemen kan van 9 december 2018 tot en met 10 maart 2019, de zondagen 23 december 2018, 30 december, 27 januari 2019 en 24 februari 2019 vallen buiten deze actie.
 2. Het winmechanisme waaraan men kan deelnemen: Tank drie keer 33.33 liter of 23.33 liter, de volumekeuze moet aan het begin gemaakt worden en men kan niet beide volumes invoeren. Scan je tankbonnen en cash € 3,33 of € 2,33 indien drie keer 33.33 of 23.33 liter is getankt. Scan, per tankbeurt je tankbon(nen). Deze komt in jouw overzicht als oranje weergegeven. Na controle door TinQ Nederland B.V. wordt de transactie groen en heb je per tankbeurt tegoed opgespaard. Uitbetaling van het tegoed door TinQ Nederland B.V. is alleen en altijd pas na 3 tanktransacties van 33.33 of 23.33 liter mogelijk. Per account zijn maximaal 2 tanktransacties van 33.33 of 23.33 liter toegestaan op de betreffende actiezondag.
 3. Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de TinQ4U app deelneemt aan de actie.
 4. Voor deelname aan deze actie dient een deelnemer te tanken bij een deelnemend TinQ tankstation voor 33.33 of 23.33 liter met een speling van 00.01 en 00.02 liter naar boven afgerond. De deelnemer scant steeds de TinQ tankbonnen via de TinQ4U app. Vervolgens verschijnt in de accountomgeving van de deelnemer eerst elke transactie in het oranje. Binnen 48 uur wordt de transactie gecontroleerd door TinQ Nederland B.V. en na goedkeuring zal de transactie in het groen verschijnen (dus voor akkoord). Vervolgens vindt de deelnemer zijn tegoed weergegeven per transactie.

Uitbetaling - Cash €2,33 of € 2,33

Na driemaal een transactie van 33.33 of 23.33 liter die goedgekeurd is (groen), dient de deelnemer de aanvraag tot betaling te bevestigen via de knop “uitbetalen € 3,33 of € 2,33” in de app. € 3,33 of € 2,33 cash zal door TinQ Nederland B.V. uitbetaald worden nadat de deelnemer zijn/haar bankgegevens correct en volledig heeft ingevoerd en nadat de deelnemer op de button “uitbetalen € 3,33 of € 2,33” heeft geklikt.

Na iedere serie van 3 tanktransacties van 33.33 of 23.33 liter brandstof bij een van de deelnemende TinQ tankstations dient de deelnemer via de button “uitbetalen € 3,33 of € 2,33” te uitbetaling te bevestigen richting TinQ Nederland B.V. Het is niet mogelijk om series van 3 tankbeurten op te sparen en een uitbetaling van meer dan €3,33 of € 2,33 aan te vragen.

Prijzen 

 1. 1 jaar tanken met € 33,33 cent of € 23,33 cent korting kan gewonnen worden door deelname aan de actie “Tank-Scan-Cash” en door het scannen van zoveel mogelijk tankbonnen van 33.33 of 23.33 liter op de aangeven actiedagen en bij de deelnemende TinQ tankstations. TinQ Nederland B.V. stelt 3 hoofdprijzen van een jaar lang 33.33 cent korting tanken per liter bij TinQ ter beschikking en 3 hoofdprijzen van een jaar lang 23,33 cent korting tanken per liter bij TinQ, korting wordt steeds berekend over de TinQ landelijke adviesprijs. Hoofdprijs:1 jaar tanken met € 33,33 cent en €23,33 korting per liter brandstof met een maximum van 1000 liter, korting wordt steeds berekend over de TinQ landelijke adviesprijs. De winnaars worden bepaald door het elektronisch vaststellen van de zes deelnemers die het meest aantal keren 33.33 of 23.33 liter hebben getankt volgens de gestelde voorwaarden/spelregels. De winnaars worden mede bepaald via notaris via mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk.
 2. De winnaars krijgen persoonlijk bericht per e-mail, met daarin de procedure om deze prijs te innen.
 3. De winnaar dient de e-mail met de bevestiging te bewaren.
 4. Een deelnemer kan slechts één keer voor een prijs in aanmerking komen. 
 5. De winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervagende prijs of vervangingswaarde.
 6. Bij weigering van een prijs vervalt deze aan TinQ Nederland B.V.. er kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
 7. Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen een andere prijs of korting. De gewonnen tankpassen kunnen niet worden overgezet op naam van iemand anders.
 8. De gewonnen tijdelijke tankpas mag niet worden verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de tankpas wordt doorverkocht, wordt de tankpas ongeldig gemaakt.
 9. De prijstrekking zal worden gedaan op een onafhankelijke wijze.
 10. TinQ Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de winnaar. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan TinQ Nederland B.V.

Overig

 1. Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 3. TinQ Nederland B.V. is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist TinQ Nederland B.V..
 5. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt TinQ Nederland B.V. zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 6. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft TinQ Nederland B.V. het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 7. Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen aan maxkorting@tinq.nl, onder vermelding van Tank-Scan-Cash. Het is ook mogelijk om een contactformulier in te vullen op https://www.tinq.nl/max.korting

Aansprakelijkheid

 1. TinQ Nederland B.V., kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door TinQ Nederland B.V. beschikbaar gestelde prijzen.
 2. TinQ Nederland B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. TinQ Nederland B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 1. Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de persoonsgegevens die je achterlaat. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 2. TinQ Nederland B.V. verwerkt in het kader van deze actie de volgende persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, E-mail en telefoonnummer.
 3. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten. 
 4. Wil je meer weten over hoe TinQ Nederland B.V. omgaat met verwerking van persoonsgegevens? Klik hier.

Slotbepalingen 

 1. “TinQ Nederland B.V.” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 2. Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Algemene voorwaarden TinQ Racespel 2019

Deelname

 1. Deelname aan het TinQ Racespel 2019 geschiedt door een zo correct mogelijke benadering/voorspelling van het aantal transacties die getankt zijn bij TinQ tussen de van te voren gestelde TinQ Racegame tijden van de betreffende TinQ Racezondag, in combinatie met een, via de TinQ4U app gescande tankbon van de betreffende TinQ Racezondag. Informatie over het aantal deelnemende TinQ tankstations, data, TinQ Racetijden en TinQ Racegame tijden van de TinQ Racezondagen zijn te vinden via www.tinq.nl/max.korting/tinq-max-korting
 2. Het TinQ Racespel 2019 voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een klein promotioneel kansspel.
 3. Klachten over het TinQ Racespel 2019 kunnen via www.tinq.nl/max.korting/contact ingediend worden.
 4. Er is één inschrijving mogelijk per e-mailadres, meedoen met meerdere adressen is niet toegestaan.
 5. Deelname aan het TinQ Racespel is gratis, internetkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 6. Deelname aan het TinQ Racespel is voorafgaand en tijdens elke TinQ Racezondag mogelijk. Deelname mogelijk van de maandag (na de TinQ Racezondag) vanaf 00:00 tot 23.59 op de zondag voor de volgende TinQ Racezondag. Het scannen van jouw TinQ Racezondag tankbon is mogelijk elke TinQ Racezondag tussen 00:00 en 23:59 uur, dit betekent dat alleen op de actiedag een tankbon gescand kan worden. Het TinQ Racespel start op zaterdag 10 maart 2019, 00:00 uur tot zondag 1 december 2019, 23:59 uur.
 7. Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar.
 8. Medewerkers van Enviem Retail zijn uitgesloten van deelname.

Het spel

 1. TinQ Nederland B.V. houdt zich het recht voor het spel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te hebben.
 2. Over het spel en de uitslag van het spel kan niet gecorrespondeerd worden. Alle informatie omtrent het TinQ Racespel is te verkrijgen via www.tinq.nl/max.korting.
 3. TinQ Nederland B.V. garandeert niet dat deze website altijd beschikbaar zal zijn. Noch TinQ Nederland B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal TinQ Nederland B.V. een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 5. Deelname aan het TinQ Racespel 2019 is alleen mogelijk indien de gevraagde gegevens incl. e-mail adres worden verstrekt.
 6. TinQ Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering van het spel, maar ook om deelnemers van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van andere informatie.
 7. Bij deelname aan het TinQ Racespel gaat de winnaar automatisch akkoord met publicatie van naam en foto van de betreffende winnaar op de website www.tinq.nl/max.korting en de Facebookpagina TinQ4U.

Prijzen

 1. De prijzen die te winnen zijn via het TinQ Racespel 2019 zijn:
  • €425,- GRATIS brandstof
   Gedurende het hele TinQ Raceseizoen bepaalt TinQ Nederland B.V. na elke TinQ Racezondag opnieuw een winnaar van €425,- GRATIS brandstof.
    
  • 1 jaar GRATIS tanken t.w.v. €1500,-;
   Het voorspellen van het aantal transacties tussen de bepaalde TinQ Racegame tijdens elke TinQ Racezondag in 2019 biedt de deelnemer de mogelijkheid tot het winnen van de hoofdprijs: 1 jaar GRATIS tanken middels een door TinQ Nederland B.V. beschikbaar gestelde betaalkaart.
    
  • 9 Grand Prix Tours DUO-tickets Spa Francorchamps 2020 t.w.v. €280,- per duoticket;
   Het voorspellen van het aantal transacties tussen de bepaalde TinQ Racegame tijden elke TinQ Racezondag in 2019 biedt de deelnemers de mogelijkheid tot het winnen van extra prijzen: voor de plaatsen 2 t/m 10 in de eind ranking worden er Grand Prix Tours duo tickets voor de Grand Prix Spa Francorchamps 2020 beschikbaar gesteld.
    
 2. Eventuele kansspelbelasting en de aangifte hiervan komen voor rekening van TinQ Nederland B.V.
 3. Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het overzicht van de prijzen.
 4. TinQ Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Uitslag en prijsuitreiking

 

 1. Voorspel voor en tijdens elke TinQ Racezondag het Voorspel voor iedere TinQ Racezondag hoeveel liter Euro95 of Diesel er is getankt tussen de bepaalde TinQ Racegame tijden, tank op jouw TinQ Racezondag, scan je tankbon via de TinQ4U app en win … €425,- GRATIS Brandstof. Uiterlijk de woensdag volgend op elke TinQ Racezondag in 2019 (voor de data/kalender TinQ Racezondagen 2019, zie www.tinq.nl/max.korting/tinq-max-korting) zal TinQ Nederland B.V. de winnaar van €425,- gratis brandstof bekend maken.
 2. TinQ Nederland B.V. zal de winnaar bekend maken via de Facebookpagina, de app TinQ4U en de website www.tinq.nl/max.korting. Hiervoor zal TinQ Nederland B.V. eerst persoonlijk contact opnemen met elke winnaar van €425,- gratis brandstof.
 3. Vaststellen van de winnaar vindt plaats door het matchen van de door de deelnemers, elektronisch, ingevoerde cijfercombinatie en de in gescande tankbon met het daadwerkelijke resultaat van het totaal aantal getankte liter per brandstof van de TinQ tankstations tijdens de betreffende TinQ Racezondag in 2019.​​​​​​​
 4. TinQ Nederland B.V. zal het resultaat van de betreffende TinQ Racezondag overhandigen aan mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk. De notaris zal de uitslag en de verdere ranking controleren aan de hand van het resultaat van TinQ Nederland B.V.​​​​​​​
 5. Indien er twee of meerdere deelnemers een gelijke cijfercombinatie hebben ingevoerd zal er beoordeeld worden wie het eerst (in tijd) de voorspelling heeft ingevoerd. Deze deelnemer zal dan hoger in de ranking komen en uiteindelijk de winnaar zijn.
 6. (Neem het hele TinQ Raceseizoen deel aan het TinQ Racespel en WIN…)


1 jaar GRATIS tanken en 9 Duo-tickets Grand Prix Spa Francorchamps 2020

Voor en tijdens elke TinQ Racezondag in 2019 de voorspelling invoeren, is na elke TinQ Racezondag punten verdienen. De deelnemer die op 1 december 2019 bovenaan in de ranking staat is de winnaar van 1 jaar gratis tanken. De plaatsen 2 t/m 10 van de ranking op 1 december 2019 geven recht op een duo ticket GP Spa Francorchamps 2020.

 1. Om in aanmerking te komen voor bovenstaande prijzen moet je zoveel mogelijk voorspellingen invoeren. Gedurende het hele seizoen is er op de website en via de app een ranking te raadplegen.
 2. Vaststellen van de winnaars zal elektronisch gebeuren en worden gecontroleerd door mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk.

Het TinQ Racespel 2019 wordt uitgegeven door:
TinQ Nederland B.V.
Ampèrestraat 5
3846 AN Harderwijk

Apple draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het TinQ Racespel 2019 en Google heeft geen juridische verbondenheid met het TinQ Racespel 2019. Het TinQ Racespel wordt uitgegeven door TinQ Nederland B.V.

Voorwaarden TinQ MAX.KORTING actie

De kortingsactie ‘TINQ MAX.KORTING’ wordt georganiseerd door TinQ Nederland B.V. gevestigd te Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, hierna te noemen ‘TinQ’.

 1. De actie op de TinQ Tankstations is herkenbaar aan het promotiemateriaal. De openingstijden van de stations kunt u vinden op www.tinq.nl.
 2. Kijk voor het aantal TinQ tankstations die deelnemen aan de speciale actie TinQ MAX.KORTING en de TinQ racetijden op www.tinq.nl/max.korting.
 3. De actie is alleen geldig op de TinQ Racezondagen in 2019 welke gecommuniceerd zijn via de app TinQ4U en de website www.tinq.nl/max.korting.
 4. De korting is niet inwisselbaar voor geld.
 5. Tijdens de actie vervalt de reguliere korting. De TinQ MAX.KORTING, is geldig op Euro ongelood 95 en Diesel en wordt berekend vanaf de Landelijke Advies Prijs die TinQ hanteert, deze is terug te vinden op de website www.tinq.nl. De prijs welke op deze actiedag aan de pomp betaald wordt, is de prijs inclusief de TinQ MAX.KORTING.
 6. Het is niet toegestaan om jerrycans of andere mobiele opslagmiddelen met brandstof te vullen. Uitsluitend het vullen van de originele tank van een voertuig is geoorloofd.
 7. Voor deelname aan deze actie dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
 8. TinQ, en haar medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 9. TinQ is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 10. TinQ is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
 11. Door deelname aan de TinQ MAX.KORTING actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 12. Droogval van de voorraad brandstoffen is geen reden tot uitkering van een schadevergoeding aan deelnemers die niet konden tanken.
 13. Klachten over de actie MAX.KORTING kunnen via www.tinq.nl/max.korting/contact ingediend worden.